Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Επτά κάλπες


Και του λένε οι βουλευτές : «Από πού να βρεθούν στην ερημιά κάλπες τόσες πολλές για μας, ώστε να χορτάσει τόσο πολύ πλήθος;»  Και λέει σ’ αυτούς ο αρχηγός: «Πόσες κάλπες έχετε;» Εκείνοι είπαν: «Εφτά, και έναν Ψαριανό».  Τότε παράγγειλε στο πλήθος να ξαπλώσει πάνω στη γη  και έλαβε τις εφτά κάλπες και τον Ψαριανό και, αφού ευχαρίστησε το Θεό, τις άνοιξε με τα χέρια και έδινε στους βουλευτές (ψήφους), και οι βουλευτές στα πλήθη.  Και είδαν όλοι και χόρτασαν. Και σήκωσαν το περίσσευμα των ψήφων, σε εφτά μεγάλα καλάθια γεμάτα.

Και το πρωτότυπο από το Κατά Ματθαίον (15,32-39)
33 καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον;  καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· πόσους ἄρτους ἔχετε; οἱ δὲ εἶπον· ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια.  καὶ ἐκέλευσε τοῖς ὄχλοις ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν.  καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας, εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις.  καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις· 


Επί του πιεστηρίου: Συμφωνία για τέσσερις κάλπες  


Δεν υπάρχουν σχόλια: