Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Διαπόμπευσις


Συνήθεια επικράτει κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, ίνα, εις τους καταδικασθέντας δι οιονδήποτε παράπτωμα και προ της εκτελέσεως αυτής, χάριν μεγαλυτέρας προσβολής και προς παραδειγματισμόν του λαού, ενεργείται προσθέτως και η διαπόμπευσις. 

Η ποινή αύτη, δεν είναι των Βυζαντινών χρόνων εύρημα, αλλ` έχει την αρχήν της εις πολύ παλαιοτέρους χρόνους. Ήδη κατά την αρχαίαν Ελληνικήν εποχήν την ευρίσκομεν εφαρμοζομένην εν Σπάρτη, Βοιωτίαν, Κάτω Ιταλίαν και Μικράν Ασίαν.

Την διαπόμπευσην οι Βυζαντινοί εχαρακτήριζον δια της λέξεως πομπή ή πομπεία, της σεμνής ταύτης κατά την αρχαιότητα λέξεως λαβούσης, κατ` αντίφρασιν, κακήν σημασίαν, είτε ένεκα των κατά τας πομπάς γεφυρισμών και των εξ αμάξης σκωμμάτων, είτε ένεκα της απέχθειας των Χριστιανών προς τας επί των χρόνων των εξακολουθούσας πομπάς των εθνικών, καθ` άς περιήγοντο των θεών αγάλματα.

Επειδή εν τούτοις κατά τους Βυζαντινούς χρόνους η λέξις πομπή διετήρει και την καλήν αυτής σημασίαν, δηλούσα την τε θρησκευτική πομπήν και την επίσημον παρέλασιν, ως και τον θρίαμβον, δια τούτο η διαπόμπευσις πολλάκις και ως άτιμος πομπή εχαρακτηρίζετο ή ως κακή πομπή.Η πρόσθετος ποινή της διαπομπεύσεως κατά τους Βυζαντινούς χρόνους επιβάλλετο εις άτομα πάσης κοινωνικής τάξεως, ως και αμφοτέρων των φύλων. Ούτως επομπεύοντο ου μόνο πολίται της κατώτατης κοινωνικής τάξεως, αλλά και άρχοντες, πολιτικοί ή στρατιωτικοί, πολλάκις ανώτερα αξιώματα κατέχοντες, προς δε και βασιλείς ακόμη. Ουδ` εξηρούντο της ατίμου περιαγωγής, μάλιστα εις εποχάς εκκλησιαστικών ερίδων, και κληρικοί, ου μόνον οι μοναχοί και οι του κατωτέρου κλήρου, αλλά και επίσκοποι και δη και πατριάρχαι. 

Διαπόμπευσις εγίνετο κατά την Βυζαντινήν περίοδον δια κλοπήν, μοιχίαν, εμπρησμόν. Η ποινή αύτη επιβάλλετο και εις τους παιδεραστάς και φθείραντες παρθένους, αφ` ού προηγουμένως ούτοι εκαυλοκοπούντο. Κατά τους μετά την άλωσιν χρόνους γνωρίζομεν ότι και αμελείς μαθηταί δημοσία επομπεύοντο.


Μετά την κουράν και την επάλειψιν του προσώπου του διαπομπευόμενου δια αιθάλης και πίσσας ανεβίβαζον αυτόν και κατ` αρχαίον έθιμον επί ζώου, κυρίως όνου, ίνα τον περιαγάγωσι, προς μεγαλύτερον δε χλευασμόν όπως λέγουσι τα κείμενα, “εξανάστροφα”, ούτως ώστε να βλέπει την ουράν, την οποίαν ενίοτε και εκράτει.

Life, 4.9.1944 (ευχαριστώ silez+ukuk)

Τον ούτως επί του όνου αναβιβασθέντα, ήτο δυνατόν να ενδύσωσι με ευτελές φόρεμα, αν μάλιστα ούτος ήτο ανωτέρας κοινωνικής τάξεως ή και να καταρρακώσωσι το φόρεμα το οποίον έφερεν ή και να περιβάλωσι με ράκη. Ακολουθούντες την υπό του νόμου πολλάκις εφαρμοζόμενην τιμωρίαν, της γυμνώσεως του πταίστου, την εφήρμοζον και κατά την διαπομπευσιν. Εγύμνουν δ` ου μόνον τους άνδρας αλλά και τα γυναίκας.
Ο λαός όμως μη αρκούμενος εις τα ανωτέρω, κι άλλους εφεύρισκε τρόπους. Ούτως αναφέρεται η διαπόμπευσις ατόμου φέροντος περί την κεφαλήν στέφανον εκ σκόρδων ή δίκην ταινίας εντόσθια βοών και προβάτων. Αλλά και κώδωνας εξήρτων εκ του τραχήλου του θριαμβευομένου, εξ ής συνηθείας και κατά τους μετέπειτα αιώνας επικρατούσης, προέκυψεν η φράσις “του κρέμασαν κουδούνια”

Εν των υβριστικών σχημάτων κατά τους αρχαίους χρόνους αλλά και κατά τους μεσαιωνικούς, ήτο ο εμπτυσμός. Και τούτον λοιπόν μεταχειρίζοντο οι παρακολουθούντες ή συναντώντες την άτιμον πομπήν, πραχωρούντες δ` έτι περαιτέρω ή ήλειφον με βόρβορον το πρόσωπο του περιαγωμένου ή με κόπρον την ρίνα αυτού ή έρριπτον κατ` αυτού ούρα και αίματα και διαφόρους ακαθαρσίας, εξ ής πράξεως παρέμειναν παρ` ημίν αι φράσεις “θα σε χέσω” ή του χεσα το γάϊδαρο”. 

Αθήνα, νόμος 4000
Άλλοι, ύβριν εις την ύβρην προσθέτοντες, ύβριζον ού μόνον τον διαπομπευόμενον, σκύλον αυτόν αποκαλούντες αλλά και αισχρά ρήματα κατά των γονέω αυτού εξετόξευον και πτύοντες τον κατήρωντο και εβλασφήμουν. Οι παρακολουοθούντες την άτιμον πομπήν, μη αρκούμενοι εις τα ανωτέρω, έβαλλον πολλάκις δια λίθων τον περιαγόμενον και έτυπτον αυτόν δια ξύλων.

Μαστιζόμενοι και λιθοβολούμενοι περιφέροντο ανά τας οδούς, των κηρύκων διαλαλούντων την αιτίαν της περιαγωγής και συνιστώντων εις τον λαόν να φοβήται τους νόμους και ν` απέχει αδίκων πράξεων ή να προστατεύει φαύλους, άλλως θα μαστίζεται και θα πομπεύεται ως ο προ των ομμάτων του περιαγόμενος.


Ο υπάλληλος ο διαλαλών το έγκλημα, χαρακτηρίζεται ως κήρυξ ή ραβδούχος, το δημώδες όμως όνομα αυτού ήτο “πλατσάριος”. Και άλλοτε μεν ήτο είς, προηγούμενος του πομπευόμενου, άλλοτε δε δύο, ων ο είς προηγείτο, ο δ` έτερος είπετο. Οι πλατσάριοι για να προκαλέσουν προς θέαν το πλήθος, εχρησιμοποίουν σάλπιγγα, τουθ` όπερ υποδεικνύει και η σημερινή φράσις “γίνηκε βούκινο” ήτοι διεπομπεύθη. 
Το κείμενο είναι συρραφή αποσπασμάτων από το έργο του Φαίδωνος Κουκουλέ, “Βυζαντινών βίος και πολιτισμός”, Γ` τόμος, σελ 184- 208. Εκδόσεις Παπαζήση

21 σχόλια:

Sike είπε...

:S

δύτης των νιπτήρων είπε...

Να προστατεύσομε την ελληνική οικογένεια, πρωτίστως, ε;
(και γράφω ειρωνικά και σκέφτομαι συγχρόνως ότι τελικά όχι, δεν είναι καιρός για ειρωνία αυτός, όχι πια)

Χαμένο Επεισόδιο είπε...

Τώρα θυμήθηκα πάλι την σκηνή της διαπόμπευσης στην "Μητέρα του σκύλου" του Μάτεσι.

Τσαλαπετεινός είπε...

Sike: :(

Τσαλαπετεινός είπε...

δύτης των νιπτήρων: Τα της παρένθεσής σου με συγκράτησαν και έτσι δεν πάω ένα βήμα παρά πέρα στην ειρωνεία.

Έχεις απόλυτο δίκαιο. Πέρασε ο καιρός της ειρωνείας. Και πολύ κράτησε.

Τσαλαπετεινός είπε...

Χαμένο Επεισόδιο: Με αυτή τη σκηνή του Μάτεση ξεκίνησα χθες πριν πιάσω τον Κουκουλέ. Και μετά επέστρεψα και πάλι στη Μητέρα του Σκύλου.

Είναι η πιο δυνατή σκηνή του Μάτεση, καθαρά κινηματογραφική με τις δυο διαδοχικές αφηγήσεις της διαπόμπευσης. (σελ. 160- 164)

ΜAΡΙΑ ΔΡΙΜΗ είπε...

Τσαλαπετεινέ μου,
την κλέβω την ανάρτησή σου να την κάνω link στην τελευταία δική μου. Ελπίζω να μη με διαπομπεύσεις...

Τσαλαπετεινός είπε...

ΜAΡΙΑ ΔΡΙΜΗ: Κλέψε Μαρία, κλέψε.

(Ούτε γι αστείο μην το λες. Η διαπόμπευση στο διαδίκτυο νομίζω ότι το ίδιο απεχθής με την διαπόμπευση στην έξω ζωή. Τα τρολ κάθε είδους πολύ συχνά εμφανίζουν την ίδια ανθρωποφαγική συμπεριφορά με τους όχλους που περιγράφει ο Κουκουλές. Και να σκεφτείς, ότι παρέλειψα τους ακρωτηριασμούς, χεριών, αυτιών, μύτης...)

spiral architect είπε...

Αυτή είναι η Ρωσίδα ιερόδουλη που σκορπούσε τον θάνατο!

Τσαλαπετεινός είπε...

spiral architect: Αυτό διάβαζα την ώρα που άφησες το σχόλιο. ;-)

Νίκος Σαραντάκος είπε...

Εξαιρετικός!

Ανώνυμος είπε...

Κοίτα τώρα τραγική ειρωνεία: την ώρα που τα ΜΜΕ με τις ευλογίες και των νεοναζιστών επειδή πρόκειται για αλλοδδαπή, διέσυραν σε εθνικό δίκτυο την 20χρονη κοπέλα, έβλεπε το φως της δημοσιότητας η είδηση για τον γραμματέα της Χρυσής Αυγής και το ξενοδοχείο "ημιπαραμονής" που διαθέτει στην πλατεία Αττικής.
Απο την άλλη γιατί δεν μας δίνουν τα ονόματα και τις φωτογραφίες των ελλήνων κομάντος που ήθελαν να ...πηδήξουν χωρίς αλεξίπτωτο με την απαίτηση κιόλας να μην πάθουν τίποτα???
Τελικά είναι αλήθεια η Χούντα δεν τελείωσε το 73 και συγχώρα με αν έδωσα πολιτική χροιά στο σχόλιο μου αλλά δεν μπορούσα να μην τα πω....

antinetrino είπε...

Τσαλαπετεινέ μου εγώ ήρθα να διαφωνήσω. Θα μου πεις με τι να διαφωνήσεις ?Μα μαζί σου βέβαια. Καταρχήν εκφράζεις με τόσο έμμεσο τρόπο την γνώμη σου ώρες ώρες, που ειλικρινά με κάνεις να διαβάζω και να ξαναδιαβάζω το ίδιο κείμενο για να καταλάβω αν συμφωνείς ή διαφωνείς με το θέμα της ανάρτησης. Σε αυτή την ανάρτηση είναι βέβαια ξεκάθαρο ότι διαφωνείς με τον τρόπο που χειρίστηκαν οι αρχές το θέμα της ρωσίδας. Όπως είμαι βέβαιος ότι το έναυσμα για να ασχοληθείς με το θέμα είναι η Ρωσίδα και φυσικά όχι η διαπόμπευση τον εβραίων στην Πολωνία το 1940. Και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί διαφωνείς , ποιος νομίζεις ότι θα ήταν ο ιδανικός τρόπος για να θίξουν το ζήτημα οι αρχές ?
Σκέψου μόνο ότι ως αυτή την στιγμή 700 άτομα έχουν δηλώσει ότι είχαν σεξουαλική επαφή με την κοπέλα χωρίς προφυλακτικό. Σε αυτά τα άτομα συγκαταλέγονται πολλοί ανήλικοι αλλά και οικογενειάρχες. Όλοι αυτοί δεν είχαν ιδέα για το γεγονός ότι μπορεί να είναι τώρα φορείς του AIDS και φαντάζομαι ότι αυτοί οι 700 θα έχουν κάνει έρωτα με άλλες 700 οι οποίες πιθανόν να έχουν κάνει έρωτα με άλλους 700 κ.ο.κ. Φαντάζομαι αντιλαμβάνεσαι το μέγεθος του προβλήματος και πως μπορεί να εξελιχθεί με γεωμετρική πρόοδο και να θέσει σε κίνδυνο χιλιάδες ανθρώπους.
Μην μιλήσουμε λοιπόν για ανθρώπινα δικαιώματα και μαλακίες την στιγμή που η Ρωσίδα γνώριζε ότι είναι φορέας και μάλιστα όταν ο κάθε βλάκας που ερχόταν σε επαφή μαζί της πλήρωνε και παραπάνω (όπως άκουσα στο ραδιόφωνο) για να μην χρησιμοποιήσει προφυλακτικό. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι σκοπός της αστυνομίας δεν ήταν σε καμία περίπτωση η διαπόμπευση , ούτε στόχευαν στον εξευτελισμό της ρωσίδας , αντίθετα όπως καταλαβαίνω , προσπάθησαν να δράσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα ώστε να προλάβουν ότι μπορούν.
Πέρα από όλα αυτά σίγουρα υπάρχουν πολλά θέματα που μπορεί να θίξει κανείς , όπως η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ανήλικων αλλά και ενήλικων , τις ολιγωρίες του κρατικού μηχανισμού που επιτρέπει σε τόσα μπουρδέλα να λειτουργούν χωρίς άδειες και χωρίς να ελέγχονται σε τακτική βάση οι εργαζόμενοι τους , τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μια φορέας του ιού από την Ρωσία κατέληξε να εκδίδεται σε ένα μπουρδέλο στην Αθήνα…. και δεκάδες άλλα , όμως μη μου λες για την διαπόμπευση της ρωσίδα , αυτό ειλικρινά είναι το τελευταίο αν όχι τελείως αδιάφορο.
Τέλος πάντων , τα έχω πάρει στο κρανίο με αυτό το θέμα, σήμερα μάλιστα άκουσα ότι βρέθηκαν άλλες δύο ελληνίδες και μια βουλγάρα ιερόδουλες να είναι φορείς του ιού και να συνεχίζουν το επάγγελμα σαν να μην τρέχει τίποτα , επίσης άκουσα για αύξηση του ιού 1250% σε σχέση με πέρσι. Μιλάμε ότι έχουμε ξεφύγει τελείως.
Καλό μήνα είπα? Δε σου λέω . Με τσάντισες βραδιάτικα.
ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΦΙΛΕ ΜΟΥ :)

ΥΣ: Δε χρειάζεται να με πάρεις πολύ στα σοβαρά.
ΥΣ2:Συγνώμη και για το σεντόνι αλλά ….. καταλαβαίνεις.

happypepper είπε...

Εγώ πάλι είμαι υπέρ της πίσσας-και-πούπουλων.
Άντε, να δω τον τσοχατζόπουλο γυμνό επάνω σε γαιδούρι σε πομπή μαζί με τους υπόλοιπους παπάρες αυτού του μπουρδέλου που θέλει να λέγεται και κράτος.
Τέλος πάντων.
Φιλάκια πολλά!
Πίσσα και πούπουλα!

Yannis Tsal είπε...

Σεβαστέ αδερφέ,
Δεν συνηθίζω να ανοίγω διάλογο με τους "θαμώνες" και σχολιαστές σου, και γενικά ακολουθώ αυτή την τακτική και στα άλλα ιστολόγια, ωστόσο ένιωσα - κατ' εξαίρεση - την ανάγκη να το κάνω διαφωνώντας με το προηγούμενο σχόλιο του antinetrino.
Το μείζον ζήτημα που πιστεύω ότι ενόχλησε και εσένα και άλλους είναι η υποκρισία και η ανηθικότητα, σε βαθμό διαστροφής θα έλεγα, μεγάλον μέρους της κοινωνίας, πρωτοστατούντων και καθοδηγούντων των μέσων ενημέρωσης (παραδοσιακών και δικτυακών). Επέλεξαν να το παρουσιάσουν αποκλειστικά ως θέμα δημόσιας υγείας - που είναι και τέτοιο, αλλά όχι μόνο - και μάλιστα όχι υπεύθυνα και ψύχραιμα, αλλά τρομοκρατικά (κίνδυνος θάνατος AIDS!!!), γαρνιρισμένο με μικροαστικό καθωσπρεπισμό (πόρνη), σεξισμό (γυναίκα) και λίγο ρατσισμό (Ρωσίδα). Αν και τα περιστατικά είναι διαφορετικά, εκτιμώ ότι οι "νοικοκυραίοι" που ξεσηκώθηκαν είναι πάνω κάτω οι ίδιοι που δαιμονοποίησαν και πέςτυχαν να εξοστρακίσουν την ανήλικη Βουλγάρα που έπεσε θύμα βιασμού στην Εύβοια, αν θυμάμαι καλά. Γενικά η ίδια λογική που ενοχοποιεί και καταδικάζει το θύμα αντί για τον θύτη. Επιπλέον, υποθέτω ότι η συγκυρία των εκλογών δεν ήταν τυχαία.
Δε θα διαφωνήσω ότι νομικά, και ηθικά επίσης είναι κατακριτέα η "κατηγορούμενη", εφόσον ερχόταν σε σεξουαλικές επαφές γνωρίζοντας ότι είναι φορέας. Ωστόσο, αν εστιάσουμε και εξαντλήσουμε την αυστηρότητά μας σε αυτό το γεγονός δεν βλέπουμε το μεγάλο κάδρο. Το οποίο δείχνει ότι η πορνεία δεν είναι ούτε επάγγελμα "καριέρας" ούτε χόμπι. Είναι μια από τις ύστατες διεξόδους για τις/τους κατατρεγμένους και απόκληρους της ζωής. Για τις/τους ναρκομανείς, τα θύματα τράφικινγκ, σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλευσης, το λούμπεν προλεταριάτο με άλλα λόγια, για να το θέσουμε "ταξικά". Τι περίμενε κανείς δηλαδή να κάνει η "κατηγορούμενη" μαθαίνοντας ότι πάσχει από τον ιό; Να δηλώσει παραίτηση από τον "εργοδότη" της και να πάρει στον ΟΑΕΔ να της βρούνε άλλη δουλειά; Ειδικά αν υποχρεωνόταν να ξαπλώνει με πελάτες υπό καθεστώς καταναγκασμού ή είχε ανάγκη λεφτά για τη δόση της.
Επιπλέον, πολλή λίγη κουβέντα γίνεται για τους "πελάτες" της εκδιδόμενης, που είναι τουλάχιστον το ίδιο ένοχοι ηθικά και νομικά, επιζητώντας επαφή χωρίς προφυλάξεις και αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο - εν γνώσει και κατ' επιλογή τους - να κολλήσουν τον ιό και να τον μεταδόσουν στην οικογένεια ή/και άλλους συντρόφους τους. Σχεδόν καμιά κουβέντα για τα "αφεντικά" του κυκλώματος της πορνείας, την κορυφή της πυραμίδας αυτού του εξευτελιστικού και απάνθρωπου συστήματος. Κάποιοι ίσως δεν έχουν καταλάβει ότι η πορνεία - μαζί και συνήθως συμπληρωματικά με τα ναρκωτικά - στις μέρες μας είναι βαριά βιομηχανία στο χώρο του οργανωμένου εγκλήματος και καταδυναστεύει πολλούς ανθρώπους από κάτω (κυριολεκτικά και μεταφορικά). Δεν υπάρχει (ή είναι εξαίρεση) η περίπτωση της "ανεξάρτητης" πόρνης, συνεργαζόμενης το πολύ με έναν "αγαπητικό" όπως στη δεκαετία του 60. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι υποκρισία και προσβολή στη νοημοσύνη και το αίσθημα δικαίου αυτή η αντιμετώπιση του θέματος από τα μέσα ενημέρωσης, καταρχήν, με την ανοχή αν όχι επιδοκιμασία μεγάλης μερίδας της κοινής γνώμης.
Όσο για το "ιατρικό" σκέλος της υπόθεσης, ασφαλώς οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους για να περιορίσουν όσο γίνεται την παρεταίρω μετάδοση του θανατηφόρου ιού. Απομονώνοντας αυτή τη διάσταση όμως και αγνοώντας το υπόλοιπο κάδρο δεν απέχει πολύ από την γκεμπελική προπαγάνδα περί εξόντωσης των Εβραίων για... βιολογικούς λόγους. Γι'αυτό και θεωρώ εύστοχους τους παραλληλισμούς της ανάρτησης και το πνεύμα της γενικότερα. Και ο νοών νοείτω.

Τσαλαπετεινός είπε...

Νίκος Σαραντάκος: Ο Κουλουλές; Μα ναι!
;-)

Τσαλαπετεινός είπε...

Άνεργοι Δημοσιογράφοι: Το ποστ είναι καθαρά πολιτικό. Μην κοιτάτε που δεν το έβαλα στις ετικέτες.

Όταν τα γεγονότα είναι τόσο εξοργιστικά δεν μπορώ να γράψω. Έτσι δανείζομαι λόγια άλλων για να πω υπόγεια πλην σαφώς αυτό που θέλω.

Τσαλαπετεινός είπε...

Antinetrino: Μα δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούν πάντα οι φίλοι. Έχουν όμως όλη την καλή διάθεση να το συζητήσουν. Αν καθυστέρησα την απάντηση είναι γιατί έψαχνα να βρω τα πιο πειστικά επιχειρήματα και προσπαθούσα να τα εκφράσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να σε πείσω. Αν ήταν άλλο ζήτημα, ίσως να γύριζα την διαφωνία μας στην πλάκα. Εδώ όμως θεωρώ όχι απλώς ότι τα πράγματα σοβαρεύουν πολύ αλλά ότι γίνονται επικίνδυνα.

Στο μεταξύ έφτασε το μήνυμα του Yannis Tsal που είναι δημοσιευμένο πιο κάτω και διαβάζοντάς το διαπίστωσα ότι έλεγε ακριβώς ότι ήθελα να πω -ακόμα και την περίπτωση του βιασμού της Εύβοιας που έψαχνα εκείνη την ώρα είχε περιλάβει. Και μάλιστα τα λέει ως συνήθως πολύ καλύτερα από μένα, αλλά με τον ίδιο ήπιο τρόπο. Γι αυτό διάβασε το σχόλιό του ως δικιά μου απάντηση. Με μόνη ίσως διαφορά ότι εγώ, αν τελείωνα την απάντηση που άρχισα να γραφω ίσως θα είχα δώσει περισσότερη έμφαση στη χρονική στιγμή της σύλληψης και της διαπόμπευσης– μόλις λίγες μέρες πριν από τις εκλογές ήρθε για να “επιβεβαιώσει” τις δηλώσεις περί υγειονομικής βόμβας που προηγήθηκαν.

Επίσης θα ήθελα να παρατηρήσω ότι κι εσύ και ο Γιάννης παίρνετε σαν δεδεμένο ότι η κοπέλα ήξερε ότι είναι φορέας, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας. Εγώ πάλι είμαι σχεδόν βέβαιος ότι το αγνοούσε πράγμα που όπως έμαθα ισχυρίστηκε κι η ίδια στην απολογία της.

Να σου πω όμως και τι άλλο σκέφτομαι. Πες ότι έγινε κάποιο λάθος. Πες ότι το δείγμα της εξέτασης μπερδεύτηκε με κάποιο άλλο και μια άλλη επόμενη εξέταση δείξει ότι τελικα δεν είναι φορέας. Πόσες φορές γίνονται τέτοια λάθη; Σε αυτή την περίπτωση -που ναι, είναι πολύ μικρή- θα έχει έχει υποστεί μια βαρύτατη τιμωρία- εξευτελισμό ενώ είναι αθώα. Ή μήπως επειδή κάνει αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά, επειδή είναι ξένη, είναι ούτως ή άλλως ένοχη;

Όσο για τον τρόπο που θα μπορούσε να ενημερωθεί το κοινό, αρκούσε νομίζω να ανακοίνώσουν που βρισκόταν ο συγκεκριμένος οίκος ανοχής -που όπως διάβασα πριν λίγο -δε μεταφέρω το λινκ γιατί δεν μπορώ να το διασταυρώσω- λειτουργεί κανονικά, και πάλι χωρίς άδεια.

υ.γ. 1.Τους φίλους μου τους παίρνω πάντα σοβαρά κι εκτιμώ το γεγονός ότι παρ` όλο που τα έχεις πάρει και με το θέμα και μαζί μου, ήσουν συγκρατημένος.
υ.γ. 2. Καλό μήνα πάλι. Με το πες πες θα πιάσει η ευχή.
υ.γ.3. Όταν ξαναπεράσεις σε παρακαλώ να διαβάσεις και το ποστ γιατί είμαι σίγουρος ότι το ξεπέταξες ενώ εγώ ξενύχτησα για να το πληκτρολογήσω.

Τσαλαπετεινός είπε...

happypepper: Ακόμα κι αν συμφωνούσα με το πίσσα, πώς θα μπορούσα εγώ να δεχτώ τα πούπουλα;
Αλλά, αντί της πίσσας, υπάρχει το μαύρο των εκλογών. Που μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό και δε λερώνεις τα χέρια σου.

Να σαι καλά, φιλιά και καλό μήνα!

Τσαλαπετεινός είπε...

Yannis Tsal: Δεν είναι σωστό σε ένα σεντόνι να απαντάς μόνο με ένα ευχαριστώ, αλλά έχω το θάρρος να το κάνω. ;-)

antinetrino είπε...

Yannis Tsal
Νομίζω ότι στα περισσότερα συμφωνούμε παρά διαφωνούμε, με την διαφορά ότι εγώ εστίασα στις αγνές προθέσεις των αρχών και των μέσων , ενώ εσύ δείχνεις βέβαιος για τις κακές τους προθέσεις. Πάντως αν παρακολούθησες τις εξελίξεις θα είδες ότι βρέθηκαν και δέκα ελληνίδες με το ίδιο πρόβλημα και όλων τα στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν. Οπότε το ρατσιστικό στοιχείο στο οποίο αναφέρεσαι μάλλον δεν στέκει. Ούτε η αναφορά σου στον σεξισμό στέκει νομίζω, γιατί ακόμη κι αν ήταν άνδρας θα είχε πιστεύω την ίδια αντιμετώπιση (και εκεί ο ρατσισμός και η διαπόμπευση θα είχε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, αφού κανείς δεν θα του αναγνώριζε ελαφρυντικά)…. Όσο για τον τρομοκρατικό τρόπο μετάδοσης της είδησης από τα μέσα , μην έχεις καμία αμφιβολία ότι ουσιαστικά πρόκειται για τρομοκρατικό χτύπημα , αν κανείς σκεφτεί τους ανθρώπους που η ζωή τους θα επηρεαστεί δραματικά μετά από αυτό, τότε καταλήγεις ότι ίσως θα ήταν καλύτερο να εκραγεί μια βόμβα στο κέντρο της Αθήνας .
Πιθανόν να σου δημιούργησα την εντύπωση ότι εγώ απόλαυσα το γεγονός, όμως δεν είναι καθόλου έτσι. Σίγουρα θα ήθελα όσοι ήρθαν σε επαφή με την ρωσίδα να είχαν χρησιμοποιήσει προφυλακτικό ώστε να μην απειλείτε τώρα η ζωή τους, σίγουρα θα προτιμούσα να μην είχε κολλήσει τον ιό ούτε η ρωσίδα. Θα προτιμούσα ακόμη περισσότερο η ρωσίδα να είχε καλύτερο επαγγελματικό προσανατολισμό και να είχε γίνει κτηματομεσίτης σε ένα ακριβό προάστιο στη Μόσχα , παρά πόρνη σε ένα μπουρδέλο στις Αχαρνές, όμως επειδή οι ευχές μου για έναν καλύτερο κόσμο δεν πιάνουν εύκολα , επιλέγω να μην είμαι τόσο επικριτικός με αυτούς, που αν και καθυστερημένα ή ακόμη και επιπόλαια , ενεργούν με κάποιο τρόπο ώστε να περιορίσουν την εξάπλωση ενός τόσο απειλητικού για την κοινωνία φαινομένου.

Τσαλαπετεινός
Τσαλαπετεινέ μου το μόνο που θα κάνω είναι να αντιστρέψω την πρώτη σου πρόταση, λέγοντας σου ότι : Σίγουρα και όσοι συμφωνούν δεν μπορούν απαραίτητα να θεωρούνται φίλοι.

Άντε καλημέρα και στους δυο σας.